24, మార్చి 2018, శనివారం

ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ


ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ
సభలోన సకలకళలు సందడి చేసె

కవులు మంచిపద్యాల కాకుత్థ్శకులవిభు
వివిధసుగుణముల నెన్ని వినుతిచేసిరి
అవనీతనూజ గొప్ప నందరకు నెఱుకగా
స్తవము చేసి సభ నెంతో సంతోషపరచిరి

సీతారాముల గాథ చిత్తంబు లలరింప
ప్రీతిమై నటులచట వివిధఘట్టములు
చాతుర్యము మీఱ చూపి సభలోని వారికి
చేతోమోదమును గూర్చి చెలగి ధన్యులైరి

మించి నట్టువరాండ్రు మెఱుపుతీవలకు
మంచిగా రామగాథ లెంచి పాడుచును
మంచి మంచి భంగిమల నంచితముగ జూపి
పంచిరి సభలోనున్న ప్రజకు సంతోషము