7, మార్చి 2018, బుధవారం

అతిమంచివాడవై యవతరించితివి


అతిమంచివాడవై యవతరించితివి
అతి చెడ్డవారల యంతు జూచితివి

అతిమంచి కొడుకువై యడగుటే తడవుగ
ప్రతివాక్యమాడక వనవాసమేగితివి
అతిమంచి యన్నవై యడగుటే తడవుగ
వెతలుదీర్చు పాదుక లిచ్చితివిగా భరతునకు

అతిగ ముల్లోకముల నారళ్ళు బెట్టువాని
నతికిరాతకుని రావణాసురుని తెగటార్చి
అతిశయించి వెలిగితివి ప్రతిలేని వీరుడవై
అతివ సీతమ్మదుఃఖ మంతరింప జేసితివి

అతిగొప్ప రాజువై యవని పాలించితివి
అతియుదారత భక్తు లందరను నీవు
చ్యుతిలేని పదమున కూర్చుండబెట్టెద వీవు
నుతియింతు నిన్ను నేను నోరార శ్రీరామ