20, మార్చి 2018, మంగళవారం

రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు


భూజనులు పొగడ రాజన్యులు పొగడ
రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు

పారావారమును గట్టి పౌలస్త్యుని గొట్టి
వీరాధివీరుడన్న బిరుదుపొందిన వాడు
నారాయణుడని ఋషులు నమ్ముకొన్న వాడు
ధారుణీసుతను గూడి పేరిమికాడై యుండి

కోదండరాముడు కొలువుకూటములోన
వేదమంత్రముల మధ్య వేడుకల మధ్య
శ్రీదయితుడైన ఆ ఆదినారాయణు డన
మేదినీతనయతో మురియుచు కూర్చుండి

మువురమ్మలు తమను మురియుచు దీవింప
వివిధ వాద్యముల మధ్య వేడుకల మధ్య
భవుడు నారాయణుడని ప్రస్తుతించినవాడు
అవనీసుతతోడ వేడ్క  నాసీనుడై యుండి