18, మార్చి 2018, ఆదివారం

ఈరోజు నుండి మహిత


ఈరోజు నుండి మహిత శ్రీరామ నవరాత్ర
మారంభమాయె భక్తులార మీకు హెచ్చరిక

శ్రీరామ దివ్యకథా పారాయణము తోడ
శ్రీరామదివ్యనామ చింతన తోడ
మీరెల్ల రేబవళ్ళు మీఱిన సద్భక్తితోడ
కారే కడు యోగ్యులు శ్రీరాముని కృపకు

శ్రీరాముడే మీకు జీవితాదర్శమైన
శ్రీరామకటాక్ష సిధ్ధి సత్యము
శ్రీరాముడే తల్లి శ్రీరాముడే తండ్రి
శ్రీరామ భక్తులకొక చింత యున్నదే

ఎడదనే చేయుడీ యెంతో పెద్ద పందిరి
వడిగ శ్రీరామకుటుంబమును నిల్పుడి
గడుపుడీ నవరాత్రఘనవ్రతాచరణంబున
విడుచునే బంధములు విప్పక శ్రీరాముడు