6, మార్చి 2018, మంగళవారం

రావణుడే లేడా రాముడును లేడు


రావణుడే లేడా రాముడును లేడు
కావున రావణుని వలన కలిగెను మేలు

సీతాపతి తొల్లి నీకు చేరువ వాడై
యాతుధానుడై మిగుల నాతుర పడుచు
నీతి విడచె రావణుడు నిన్ను రప్పించగ
నాతని ధాటికి నెవ్వ రాగలేని దాయెను

వాడు నాడు రేగి వనితల చెఱబట్టు
వాడని బ్రహ్మాదిదేవతలు నిన్ను చేరి
వేడగ రావణుని పీడను తొలగింప
వేడుకగ రాముడవై వెలసితి వీవు

రామచరిత ముర్విపై రాజిల్లి మాబోటి
సామాన్యులకు నేర్పు సద్వర్తనమును
రామనామము పెద్ద రక్షగా నిలచి
సామాన్యులకు మోక్షసామ్రాజ్యమిచ్చు