2, మార్చి 2018, శుక్రవారం

శ్రీరాముని నామమే జిహ్వపై నిలువనీ


శ్రీరాముని నామమే జహ్వపై నిలువనీ
శ్రీరాముని రూపమే చిత్తమున వెలుగనీ

శ్రీరాముడు చాలు నాకు చింతలన్ని తీర్చగా
శ్రీరాముడు చాలు నాకు జీవనమ్ము కూర్చగా
శ్రీరాముడు చాలు నాకు సేమము చేకూర్చగా
శ్రీరాముడు చాలు నాకు క్షిప్రవరప్రసాదిగా

 శ్రీరాముడు నాకు మోక్షశ్రీ ననుగ్రహించగా
 ‎శ్రీరాముడు నాకెప్పుడు చేదోడై యుండగా
 ‎శ్రీరాముడు నా యందే స్థిరముగా నిలువగా
 ‎శ్రీరాముడు నాకు జయము సిధ్ధింప జేయగా

శ్రీరాముని వాడనగుచు చెలగెద నీ భువిని
శ్రీరాముని వాడనగుచు చేరెద నా దివిని
శ్రీరాముని యభయవర సిధ్ధి గలవాడను
శ్రీరాముని భక్తుడను శ్రీరాముని బంటును

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.