5, మార్చి 2018, సోమవారం

శ్రీహరిచింతన లేనట్టి జీవితము


శ్రీహరిచింతన చేయని జీవిత
మూహింపనే వలను కాకుండును

నిరతము శ్రీరామ నిర్మల శుభనామ
స్మరణము గలిగిన సజ్జనులు
పరమభక్తులగు వారలబుధ్ధికి
హరిహరి స్వప్నము నందున నైనను

హరిపాదసేవన మందలి సుఖమును
తిరముగ తలచెడి ధీమంతులు
పరమాత్ముడే తమ పతియను వారలు
పరమభక్తులకు పరాకు నైనను

పదిపది జన్మలు వదలక రాముని
ముదమున గొల్చిన పుణ్మమున
సదమలురై హరి సాన్నిధ్యము గల
విదులకు నెంతటి విస్మృతి నైనను