10, మార్చి 2018, శనివారం

కోరి శ్రీరామచంద్రుని చేరి భజించరా


కోరి శ్రీరామచంద్రుని చేరి భజించరా
ఓరి వివేకహీనుడ చేరరా దితరుల

ఈరేడులోకాల  యిడుములు కడముట్ట
పారావారము గట్టి పౌలస్త్యు పడగొట్టి
వీరరాఘవుడన్న బిరుదుపొందిన వాని
నారదాదిమునినాథముఖ్య నుతుని

ఘోరభవాంబోధి గొబ్బున దాటించు
నేరుపు గలిగిన నిక్కపు మొనగాడు
ధారాళమైన కరుణ తనభక్తులందరను
తీరమును జేర్చు దేవుడైన వాని

వెంటరాని వారల వెంబడించి చెడక
నంటి రానట్టి సిరుల కలమటించి చెడక
తొంటి పదము జేరు త్రోవ జూపించు వాని
జంటబాయ కుండి నీ సర్వస్వ మతడని