6, మార్చి 2018, మంగళవారం

రామద్వేషుల వ్రాతలు చేతలు


రామద్వేషుల వ్రాతలు చేతలు
నామది కలచును కామారీ

హరి నెఱిగింపని యరకొర చదువులు
హరి బోనాడేడు నఱకొఱ బుధ్ధులు
నరులు కొందరు నానావిధముల
బరితెగించి దుర్భాషలాడెదరు

తిట్టుచు హరిని తిరిగెడు వారికి
పట్టుబట్టి శివ యెట్టులైన నిక
గట్టిగ బుధ్ధిని గరపవయా యీ
బెట్టిదులను తుదముట్టించవయా

హరిహరద్వేషుల కమంగళములును
హరిహరభక్తుల కన్ని శుభములును
పరమదయాపర పరమేశ్వర యీ
ధరపై వెలయగ దయచూపవయా