5, మార్చి 2018, సోమవారం

బ్రహ్మాదులు తెలియు నట్టి వాడ వీవు


బ్రహ్మాదులు తెలియు నట్టి వాడ వీవు
బ్రహ్మపద మనుగ్రహించు వాడ వీవు

భ్రమ లుడిగిన విరాగులు భావించు వాడవు
తమలోన బ్రహ్మాదులు తలచు నట్టి వాడవు
అమరప్రముఖు లందరు నారాధించెడి వాడవు
విమలకమలాప్తకులప్రముఖుడ వగు రాముడ

తొలినుండి హృదయమందు తోచుచుండు వాడవు
వెలుగువై జీవుల  నడిపించు చుండు వాడవు
కలిబాధ నణచి  వైచి కాచుచుండు వాడవు
తులలేని పెన్నిధివై కలిగినట్టి రాముడ

శక్తిహీనులగు వారికి శక్తియైన వాడవు
రక్తిమీర గొలచు వారి రక్షించెడు వాడవు
భక్తవరుల నెపుడు పరిపాలించెడు వాడవు
యుక్తమైన వరములిచ్చి యూరడించు రాముడ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.