12, మార్చి 2018, సోమవారం

ఏమయ్యా అన్యాయము లెంత కాలముఏమయ్యా అన్యాయము లెంత కాలము
స్వామీ నీవైన వచ్చి చక్కజేయుము

మాటికి జై శ్రీరా మనుచు మంచి మంచి నటనలు
మాటికి తా మితరుల దుర్మార్గ మెంచి పలుకుటలు
మాటికి మా కోదార్పుల మాట సిరుల మూటలు
కోటలోన దూరి మాట కొల్ల జేసి నవ్వు లిపుడు

ఈ దొంగలగుంపుతో ఆ దొంగలగుంపు కలిసి
ఏ దొంగల నాటకము లెంతరక్తి కట్టించిరొ
ఏ దొంగల తోడ చెలిమి కెంతగ యత్నించిరో
ఈ దేశము నందు బుధ్ధి  నెఱుగని వాడెవ్వడు

ఏమయ్యా యీ యాంధ్రుల నింక చావు మందువా
రామచంద్ర నీవు దక్క రక్షించెడు వా రెవరు
తామసుల బారి నుండి ధర్మాత్ముల బ్రోవుము
కామా సజ్జనులము కడతేర్చు మిక మమ్ము