21, మే 2018, సోమవారం

హరికి నచ్చెడు రీతి


హరికి నచ్చెడు రీతి నరు డుండ నేర్చిన
పరమసుఖము వాని పరమగును

హరినామమును నోట ననిశము పలికించు
నరుని నాలుక దుష్టనామముల
పొరబడి యైనను చెఱబడి యైనను
కెరలి పలుక కుండు దాని హరిమెచ్చ

హరిగుణములు మెచ్చు నంతరంగం బది
పరుల గుణముల కడు స్వల్పముల
పరిగణించక నొల్లక స్వప్నమందైన
హరి మెచ్చు నటు లుండి యలరేను

శ్రీరాము డైనట్టి శ్రీహరి సత్కథను
పారవశ్యమున చదువు భక్తునకు
చేరదే కష్టము సిధ్ధము సుఖము
ధారాళమైన హరి దయవలన


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.