23, మే 2018, బుధవారం

హరిని వదలి ఇటులనటుల


హరిని వదలి ఇటులనటుల నలమటించ నేల
మరలమరల పుట్ట నేల మరణించ నేల

చాలును నీ మంత్ర్రపునశ్చరణాయాసంబులు
చాలును నీ వివిధవ్రతాచరణోద్యోగంబులు
చాలును పలుచోట్ల నదీజలములలో మునకలు
మేలు వీటి వలన నీకు మిక్కిలిగా లేదు

తన యనంతవిభూతికి తబ్బిబ్బు పడు నీకు
తనను చేరు దారి చూప ధరమీద పుట్టెను
తన దివ్యనామమిచ్చి ధర్మమాచరించి చూపి
యినకులేశుడై హరి యెంతెంతో చేసెను

మనాసార రామనామ మంత్రపఠన చేయక
తనివారగ రామపాదముల కీవు మ్రొక్కక
దినదినమును రామసేవనమున నీ వుండక
మనుజుడా నీకు ముక్తి మాటయే లేదు