8, మే 2018, మంగళవారం

ఒక్కటే నామము


ఒక్కటే నామము చక్కగ సరిపోవును
అక్కజ మగు బాధలైన అణగిపోవును

ఆ యొక్క నామమే యన్ని తాపములకు
తీయనైన మందనుచు తెలియము
ఆ యొక్క నామమే యందరు సజ్జనులకు
ధ్యేయ మైన మంత్రమని తెలియుము

ఆ యొక్క నామమే అఖిలలోకాధార
మైయున్న దని పెద్దలందురు
ఆయొక్క నామమే ఆన్నివేళల శివుడు
హాయిగా ధ్యానించు నందురు

ఆ యొక్క నామమే ఆ రామనామమే
మాయపైన జయమునకు మార్గము
ఆ యొక్క నామమే అందుకొన్నచో
వేయేల మముక్తుడౌ విబుధుడు