17, మార్చి 2023, శుక్రవారం

వ్రతమును సడలింతునా

వ్రతమును సడలింతునా నే
నితరుల నుతియింతునా
  
సతతము నీనామస్మరణము చాలని
మతిమంతుడనై మసలుచు నుండి
క్షితినల్పంబుల చెందుట కొరకై
ధృతిచెడి యితరుల దేబిరింతునా

ఎవరే మిచ్చెద రిచ్చినను మోక్ష
మెవ రిత్తురయా యినకులతిలక
భువనాధీశ్వర మోక్షప్రదాయక
ఎవరి మెప్పునో యేల కోరెదను

తారకనామము దక్క మరొక్కటి
చేరగ నీయని చిత్తము నాదే
దారితప్పి మరి వేరొక మంత్రము
చేరనిచ్చి నాజిహ్వాగ్రంబున