13, మార్చి 2023, సోమవారం

నిన్నే నమ్మితి కాదా రాఘవ

నిన్నే నమ్మితి కాదా రాఘవ నన్ను సాధించుట మేలా
ఎన్నడు నీపాదములనే విడువని నన్ను కటాక్షించ వేలా

ఇన్నిన్ని లోకంబు లున్నవి పోరా యెంతో చక్కగాను వాని
నెన్నెన్ని యందాలతో నింపి యుంచితి నెందైన నుండగ రాదో
యన్నను వినకుండ నీపాదసన్నిధి యదిచాలు నాకంటి గాదా
మన్నీడ యికనైన దయతోడ నామొఱ మన్నించరాదా రామా

ఎంత వేడినగాని ఎన్నెన్ని తనువుల యిఱికించుచున్నావు నన్ను
సుంతైన కనికర ముంచగ రాదా చోద్యము చూచుట మాని
అంతకంతకునాట దుర్భరం బగుచుండ ఆడలేకున్నాను స్వామీ
ఇంతటితో నాట చాలించి విశ్రాంతి నిప్పించ వలయును రామా

తారకనామంబు పాడుచుండమని దయతోడ సెలవిచ్చి నావు
తారకనామంబె పాడుచుండిన గాని దయచూడ కున్నావు నీవు
తారకనామంబు కంటెను మంత్రంబు తలప నింకొక్కటి లేదే
తారకనామ ప్రభావంబు చూపర దయచూడవయ్యా రామా