26, మే 2022, గురువారం

సద్గుణధామా రాజలలామా

సద్గుణధామా రాజలలామా జయజయ రఘువర శ్రీరామా

రామా సీతారామా దశరథ రాజకుమారకుడవు నీవు
రామా సీతారామా మిథిలారాజున కల్లుండవు నీవు
రామా సీతారామా దనుజవిరాముండవు శ్రీహరి వీవు
రామా సీతారామా మోక్షపురంబున కధినాధుడ వీవు
రామా సీతారామా దీనశరణ్యుండవు శ్రీహరి వీవు
రామా సీతారామా మునిమఖరక్షకుడవు శ్రీహరి వీవు
రామా సీతారామా భర్గశరాసనభంజకుడవు నీవు
రామా సీతారామా మేఘశ్యామలవిగ్రహుడవు నీవు
రామా సీతారామా మునిజనకామితచిన్మూర్తివి నీవు
రామా సీతారామా త్రిభువనరక్షకుడవు శ్రీహరి వీవు
రామా సీతారామా దశముఖప్రాణాపహరుణడవు నీవు
రామా సీతారామా యినకులస్వామివి శ్రీకాంతుడ వీవు
రామా సీతారామా భక్తుల బాముల నణగించెద వీవు
రామా సీతారామా భక్తుల కామితముల నిత్తువు నీవు
రామా సీతారామా భక్తుల నోములు పండితువు నీవు
రామా సీతారామా భక్తుల నీమంబుగ నేలుదు వీవు