2, మే 2022, సోమవారం

శ్రీరామ నీదివ్య నామంబు నానోట నారూఢిగను నిల్వనీ

శ్రీరామ నీదివ్య నామంబు నానోట నారూఢిగను నిల్వనీ
ధారాళముగ నన్ను శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని పాడనీ

నీదు సద్భక్తులను చేరి నన్నెప్పుడును నిక్కంబుగా నిల్వనీ
వాదంబులకుపోక పాపచింతనులతో వసుధపై నన్నుండనీ
నీదాసజనులలో నొక్కండనై యుండి నీసేవలే చేయనీ
నీదయామృతముగా కన్యంబు నెప్పుడును నేను కోరక యుండనీ

భోగంబు లం దెపుడు నాబుద్ధి కొంచెమును పోవకుండగ నుండనీ
యోగీంద్రమందార నినుగాక నన్యులకు సాగి మ్రొక్కక యుండనీ
జాగరూకత గల్గి సర్వవేళల నిన్ను చక్కగా నను గొల్వనీ
వేగమే నాపాపపర్వతంబుల నిక విరిగి ధూళిగ రాలనీ

ధ్వంసంబు కానిమ్ము తాపత్రయము నీదు దయనాకు చేకూరనీ
హింసించు కామాది దుష్టరిపువర్గంబు నికనైన నణగారనీ
సంసారనరకంబు గడచి నన్నికనైన చక్కగా నినుజేరనీ
హింసావిదూర ఈభవచక్రమున నన్నెప్పటికి పడకుండనీ