11, మే 2022, బుధవారం

గురువు దొరకును మంత్ర మడుగుదును గొప్పగ సాధన చేయుదును

గురువు దొరకును మంత్ర మడుగుదును గొప్పగ సాధన చేయుదును
వరములిచ్చును మంత్రదేవత బహుధనములు సాధించెదను

    గురువు దొరకినను మంత్ర మిచ్చినను గొప్పగ సాధన చేసినను
    వరములిచ్చినను మంత్రదేవత బహుధనములు సాధించినను
    నరుడా తుదినా పోయెడు నాడొన నాణెమైన కొనిపోలేవు
  
దానధర్మములు తప్పక చేసెద దండిగ యశము గడించెదను
దానివలన స్వర్లోకసుఖంబులు మానుగ నేసాధించెదను
 
    దానధర్మములు దండిగ చేసిన తప్పక యశము గడించినను
    దానివలన స్వర్లోకసుఖంబులు మరి యెన్నో సాధించినను
    మానక నీవీ భూలోకమునకు మరల వచ్చిపోవలసినదే

బహుదైవతముల చక్కగ గొల్చెద బడసెద నే నిహపరములను
విహరించెద నిక మోక్షరాజ్యమున వేరొక జన్మము పొందనుగా

    బహుదైవతముల పూజించినచో బడయవచ్చు నిహసుఖములను
    విహరించగనగు స్వర్గసీమను వేరొక జన్మము విధిగ నగు 
    అహహా శ్రీరఘురాముని కొలువక అపవర్గము నీ కెక్కడిది

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.