30, మే 2022, సోమవారం

రవికులపతి నామము రమ్యాతిరమ్యము

రవికులపతి నామము రమ్యాతిరమ్యము
భవహర మీ నామము పరమపావనము

కువలయమున దీనికన్న గొప్పమంత్రము లేదు
భువనత్రయ మందే లేదు పురుషులారా
వివరింపగ దీని కన్న విలువైనదే లేదు
తవులుకొనరొ దీనిని తరియింపగ
 
పవమానసూనుని వలెను పరవశించుచు
ఎవరెవరీ‌ మంత్రరాజ మెల్లవేళలందున
సవినయమున భక్తితో జపియింతురో
భువిని వారె ధన్యులనుచు బుధ్ధి నెఱుగుడీ
 
జవసత్వము లున్నప్పుడె శ్రధ్ధాళువులై
పవలురేలు రామనామ భజననుండరే
ఎవరెవరో రామభక్తు లెన్నగ వారే
చివరకు శ్రీరామపదము చేరుకొందురు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.