16, మే 2022, సోమవారం

రామ గోవింద హరి రమ్యగుణసాంద్ర హరి

రామ గోవింద హరి రమ్యగుణసాంద్ర హరి
తామరసనయన హరి దశరథతనయ హరి

నిన్నే నేను సేవింతును నీరేజనయన హరి
సన్నుతాంగ కృపాపాంగ సర్వలోకేశ హరి
వెన్నెలైన యెండైన విధివ్రాత యెటులైన
అన్నిటికిని నీవున్నా వదిచాలు నాకు హరి

పొగడువార లెందరున్న భూమిమీద నాకు హరి
తెగడువారి సంఖ్యహెచ్చు తెల్లముగా శ్రీహరి
జగమున నొకమాట పడక జరుగునా దినము హరి
నగుచు నీవు దీవించుట నాకు చాలుగా హరి

పవలు రేలు నీనామము భజన చేయుచుందు హరి
భవము గడచుదారి నీదు పావననామమే యని
శివుడు నాకు గతమందే చెప్పినాడు కదా హరి
అవనిజా రమణ హరి ఆదరింపవయ్య హరి