10, మే 2022, మంగళవారం

రామరామ యనరా శ్రీరామరామ యనరా

రామరామ యనరా శ్రీరామరామ యనరా
రామనామమే మంత్రరాజమని తెలియరా

రామరామ యనక పాపరాశి యెట్లు తరుగును
రామరామ యనక పుణ్యరాశి యెట్లు పెరుగును
రామరామ యనక తాపత్రయము లెట్లు తొలగును
రామరామ యనక మోక్షప్రాప్తి యెట్లు కలుగును

రామరామ యనని వాని రసన తాటిపట్టరా
రామరామ యనని వాని బ్రతుకు గాలిపటమురా
రామరామ యన నొల్లని దేమి మంచిమనసురా
రామరామ యనక బ్రతికి లాభమేమి కలదురా

రామరామ యని పలికిన భామ శాపమణగెరా
రామరామ యనిన కోతి బ్రహ్మపదము పొందెరా
రామరామ యని పలుకక యేమి పలుక నేమిరా
రామరామ యని పలుకర రామునిదయ పొందరా