16, మే 2022, సోమవారం

పాహి శ్రీరామ మాం పాహి రఘురామ

పాహి శ్రీరామ మాం పాహి రఘురామ
పాహి శ్రీరామ మాం పాహి జయరామ

పాహి సురగణవందిత మాం పాహి మునిగణభావిత
పాహి దశరథనందన మాం పాహి దానవమర్దన
పాహి మునిమఖరక్షక మాం పాహి సీతానాయక
పాహి దీనజనావన మాం పాహి రవికులపావన

పాహి పాపవినాశన మాం పాహి శాపవిమోచన
పాహి భవవినాశన మాం పాహి భక్తసుపోషణ
పాహి రవిశశిలోచన మాం పాహి త్రిభువనపోషణ
పాహి సంగరభీషణ మాం పాహి నీరేజేక్షణ

పాహి లక్ష్మణసేవిత మాం పాహి పవనజసేవిత
పాహి త్రిభువనసేవిత మాం పాహి యోగిజనేప్సిత
పాహి పతితపావన  మాం పాహి సుగుణభూషణ
పాహి మోక్షవితరణ మాం పాహి కారణకారణ
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.