10, మే 2022, మంగళవారం

శ్రీరామనామవటి చిన్నమాత్ర

శ్రీరామనామవటి చిన్నమాత్ర యిది
ఆరూఢిగ భవరోగి కమృతమాత్ర

నాలుకపై దానినంచి నమ్మిచూడరా దాని
మేలు తెలుసుకొని మరీ మెచ్చుకోరా
నేలమీద జనులకెల్ల వేళలందున యిదే
చాల మేలుచేయుచున్న చక్కని మందు

భవరోగ మనేజబ్బు వచ్చుటె కాని అది
ఎవరు మందులిచ్చినను ఎగిరిపోదురా
చివరికి నాలుక పైన శ్రీరామవటి నుంచ
నివారణ మగుచుండును నిక్కముగాను

శ్రీరామవటిమందు చేదులేనిది ఇది
నోరు తీపిచేయుటలో పేరుపడ్డది
కోరి సుజను లాదరించు గొప్పమందిది యిటు
రారా శ్రీరామవటికి నోరుతెరవరా