10, మే 2022, మంగళవారం

రసనకు కడుహితమైనది రామనామము

రసనకు కడుహితమైనది రామనామము సుధా
రసము వోలె మధురమైన రామనామము

మునులు సతతమును మెచ్చి పొగడునామము ఆ
వనజభవ హరులు మెచ్చు భలేనామము
మనుజుల భవతాప మణచు మంచినామము ఆ
దినకులేశుడు శ్రీరాముని దివ్యనామము

వీరాధివీరుడు రఘువీరుని నామము సం
సారభయము నెడబాపెడు చక్కనినామము
ఈరేడు లోకంబుల నేలెడు నామము యో
గారూఢుల హృదయంబుల నమరునామము

శివదేవుడు మనసారా చేయునామము ఆ
పవనసతుడు పరవశించి పలుకు నామము
అవనిజకతి ప్రాణమైన అమృతనాము అది
పవలురేలును నేనిట్లే  పాడెడునామము