18, మే 2022, బుధవారం

పొగడరె మీరు పురుషోత్తముని

పొగడరె మీరు పురుషోత్తముని
జగదీశ్వరుని జానకీపతిని

రాముని జగదభిరాముని యినకుల
సోముని దశరథసూనుని సద్గుణ
ధాముని మిక్కిలి దయగల స్వామిని
కామితముల నిడు కరుణామయుని

పరమసుందరుని పతితపావనునుని
నిరుపమవిక్రమ నిధాను రాముని
పరమాసక్తితో పరమభక్తితో
పరమపురుషుని పరిపరివిధముల

భక్తవరదుని పరమేశ్వరుని
ముక్తిదాయకుని మోహనాంగుని
శక్తికొలది మునిజనులు మెచ్చ నను
రక్తులై పొగడరె రాముని మీరు