13, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

నీ విచ్చే దిచ్చితివి


నీ విచ్చే దివ్చితివి నేనడుగ కుండినను
నే నీయగలిగినది నీకిచ్చితినా

గడచిన పలుజన్మములును కరుణ నందించితివి
చెడు వేళలందు రక్షించినావు నీవు
జడతతో నీప్రేమ సామ్రాజ్యసుఖము
విడచి ప్రకృతి నెన్ను వెంగళిని నేనైతి
నీ విచ్చే

ఏనాటి కైన నేను నీవాడ నగుదునని
నీ నమ్మకము కాని నేనైతే కటకటా
మానక ప్రకృతికాంత మరులలో జిక్కితిని
నీ నామమే మరచు నీచుడ నేనైతినే
నీ విచ్చే

ఇపుడు నీపైన భక్తి యినుమడించినది నాకు
విపరీతమై తోచు వెనుకటిబ్రతుకంతయు
యపరాథములు సైచి యాదరించవే తండ్రి
తపనదీర్చి కాపాడక తప్పదయ్య రామయ్య
నీ విచ్చే


(గమనికః తేదీ. 2016-07-21న వచ్చిన ఈ కీర్తన ఎందుకో వెలువడలేదు! ఇప్పుడు గమనించి ప్రచురించటం జరుగుతున్నది.)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.