7, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

వీడు వ్యర్ధుండనుచు వెక్కిరించెడు వారు

వీడు వ్యర్ధుండనుచు వెక్కిరించెడు వార
లాడు మాటల బట్టి యాగ్రహింపకు రామ

పదిమంది మధ్యలో పలుకాడినది లేదు
పదిమంది బాగుకై పాటుపడినది లేదు
పదిమందితో కలిసి పనిచేసినది లేదు
పదిమందితో నడచి బాగుపడినది లేదు

పదుగురిని తప్పులు పట్టి మిడిసితి గాని
పదుగురిని మించగా పరువులెత్తితి గాని
పదుగురిని  కికురించి భంగపడితిని గాని
పదుగురిని గమనించి బ్రతికినది లేదు

ఊరకే గొప్పగా నూరెల్ల గమనింప
శ్రీరామభక్తి యను చిన్న ముసుగును దాల్చి
ధారుణిని తిరుగునీ దాంభికుం డెప్పుడును
గౌరవింపగ మంచి కనరాదు వీనిలో