3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

రామనామ జపముచే లభియించని దేది

రామనామ జపముచే లభియించని దేది
రామ రామ యనకుంటే రక్షణ యేది
 
రామునిపై మనసు నిలిపి రామనామజపమును
ప్రేమతో చేయవలయు రామనామజపమును
పామరునకు పండితునకు రామనామజపమున
రామచంద్రుని దయ దొఱకు రక్షణ లభించును
 
రాముని దయచాలును  లక్షబాధలు తొలగ
రాముని దయచాలును ప్రాణములు నిలుపగ
రాముని దయచాలును రాజ్యలాభము లీయ
రామనామము చాలుగద రాముని దయకలుగ

రామనామ మణగించును కామక్రోధాదులను
రామనామ మణగించును పామరత్వంబును
రామనామ మిచ్చు శుభపరంపరల ననిశము
రామనామ మందించును ప్రేమతో మోక్షమును
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.