2, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

దిగిరారా దిగిరారా జగదీశ్వరా

దిగిరారా దిగిరారా జగదీశ్వరా
జగమున పౌలస్త్యమతము  చాలహెచ్చాయె

అవనీతలేశ్వరుండ నన్నమాట మరువకు
ప్రవిమలసత్కీర్తితో భాసించుట మరువకు
ఉవిదల రక్షించుట నీకొప్పు నది మరువకు
రవికులేశ వేగిరమే రారా రామా

భక్తులను పాలించగ వలయునని మరువకు
శక్తికొలది రాకాసుల జంపవలె మరువకు
ముక్తికోరి కొలుచెడు మాబోంట్లమాట మరువకు
యుక్తమే ధర్మరక్షణ మో రఘురామా

ఖలులుచేయు సాధుహింస ఖండించవలెనురా
కలి రావణుల చెలిమిని ఖండించవలెనురా
అలసత్వము జూప బిరుదు లన్నియును చెడునురా
తలపరా కర్తవ్యమును దశరథరామా