14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

రామయోగులము మేము శ్రీరామదాసులము మేము

రామయోగులము మేము శ్రీ
రామదాసులము మేము
 
హరేరామ యని యందుము
హరేకృష్ణ యని యందుము
హరియె రాముడు కృష్ణుడు
హరియే నరసింహుడు
 
హరికి దక్క నన్యులకు 
పొరబడియు మ్రొక్కము
పరమపద సంప్రాప్తికి
హరికి మ్రొక్కుచుందుము

రామస్మరణే మాయోగము
రామనామమె మామంత్రము
రామునకె మేమంకితము
రాముడే మాదైవతము