3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

అనరే శ్రీరామ యని

అనరే శ్రీరామ యని యనరే రఘురామ యని
వినా సీతారామం ననాథో ననాథ యని

పాహిమాం రామభద్ర పరమదయాసాంద్ర యనరె
పాహిమాం పౌలస్త్యప్రాణాపహరణ యనరె
పాహిమాం భక్తలోకపరిపాలనచణ యనరే
పాహిమాం రామచంద్ర త్వమేవ శరణ మనరె
 
పాహిమాం పరమయోగిపరిపూజిత రామ యనరె
పాహిమాం దానవారి పాకారివినుత యనరె
పాహిమాం దేవదేవ  బ్రహ్మాద్యభినుత యనరె
పాహిమాం రామచంద్ర త్వమేవ శరణ మనరె
 
పాహిమాం సర్వలోకపరిపాలక హరి యనరె
పాహిమాం దీనజనావన వేదవేద్య యనరె
పాహిమాం భవతా‌రక పావనశుభనామ యనరె 
పాహిమాం రామచంద్ర త్వమేవ శరణ మనరె