1, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

లోకేశ్వరునే లోనెంచేవో శోకమోహములు నీకేవీ

లోకేశ్వరునే లోనెంచేవో శోకమోహములు నీకేవీ
లోకవృత్తములు లోనెంచేవో నీకు మనంబున శాంతేదీ

హరి హరి హరి యని హరినే తలచిన
చొరబడగలదా శోకము నీలో
హరిమోహములో నన్నియు మరచిన
ధర నేమోహము తగులును నీకు
 
తారకమంత్రము దాల్చిన మనసున
కోరికలేమియు చేరవు కాదా
శ్రీరఘురాముని చేరుట యొకటే
కోరదగిన దనుకొందువు గాదా

నిరంతరంబును హరేరామ యని
హరేకృష్ణ యని ఆనందించే
నరోత్తమునకు మరే కష్టములు
ధరాతలంబున తగులవు కాదా

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.