15, నవంబర్ 2021, సోమవారం

శ్రీరఘురామా సీతారామా

శ్రీరఘురామా సీతారామా మారజనక సంగరభీమా
నారాయణ హరి మంగళదాయక తారకనామా శ్రీరామా

నీకారుణ్యము నీసౌజన్యము నీవిక్రమమును నిత్యమును
లోకములన్నియు నొక్కగొంతుతో ప్రాకటముగ కీర్తించునయా

శ్రీకర శుభకర శాంతస్వరూపా జీవలోకపాలనచతురా
లోకాధీశ్వర నీకుమ్రొక్కెదము మాకు ప్రసన్నుండవు కమ్ము

ఎన్నోతనువుల దాల్చుచు విడచుచు నెప్పుడు నీభవచక్రమున
విన్నదనంబును పొందుచు తిరుగుచు వేడుచు నుందుము నిన్నెపుడు

కన్నతండ్రివై కాపాడుమని కడుభక్తిని నిను వేడెదము
విన్నపములు విని యెన్నడు మాపై వేదవేద్య దయచూపెదవో

జీవకోటికి నీవే శరణము కావున నీకే భక్తులము
భావము లోన బాహ్యము నందున గోవిందా నిను కొలిచెదము

నీవే తప్ప నితఃపరమెఱుగము కావుము దయజూపిం
చవయా
పావననామా పట్టాభిరామా శ్రీవైకుంఠాధిప శలణు