13, నవంబర్ 2021, శనివారం

ఏమరక నుడువుదు నీ రామనామము

ఏమరక నుడువుదు నీ రామనామము
నా మనసున నిండిన దీ  రామనామము

కామితార్ధముల నొసంగు రామనామము
కామాదుల నణచివేయు రామనామము
ప్రేమతో నన్నేలెడు రామనామము
రామనామము నా రామనామము

కామారికి యిష్టమైన రామనామము
సామీరికి సర్వమైన రామనామము
భూమిసుతకు ప్రాణమౌ రామనామము
రామనామము నా రామనామము

తామసత్వ మరికట్టు రామనామము
క్షేమంకరమై యుండెడు రామనామము
నీమముగా మోక్షమిచ్చు రామనామము
రామనామము నా రామనామము