16, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

గొల్ల పిల్లోడికి పిల్లంగోవి యెందుకంటా

గొల్ల పిల్లోడికి పిల్లంగోవి యెందుకంటా నా
పిల్లంగోవి సంగతి నీ కెందుకంటా

ఏవేళను జూచినా ఇదే పిల్లంగోవి ధ్యాస
గోవులను మేపేది కొంచె మున్నదా
ఆవు లటూయిటూ బో నదిలించే దున్నదా
నీవు దాని నూదియూది నిదుర బోయేవా
 
పగలు వెక్కిరించేవో  వల్లవికా బలే బలే
వగలాడి వెన్నెలవేళ వచ్చేవు కదే
జగము మరచి మురళిపాట తగునంటూ వినవలచి
తగవు లేలనే నీతో తరళాక్షి నాకు

నీ‌ మురళి పాటవిని నిలువలే కుందుమురా
నీ మూలమున మాకు నిందలొచ్చేను
రాముడితో అడవికేగి రాత్రిదాక ఊదుకోర
మామీద కరుణజూపి మాధవ నీవు