22, నవంబర్ 2021, సోమవారం

పరమానందమాయె

పరమానందమాయె హరి నీ కరుణ మాకు కలిగె
మరి మాకు వేరే వరమేమి వలయున
 
మహదైశ్వర్యము నీకృపయే యని మదినెంచు మాకు నేడు
అహరహమును నీస్మరణము జేయుచు విహరించు మాకు నేడు
సహచరుండవును స్వామివి నీవని సరిదల మాకు నేడు
బహుజన్మంబుల జేసినతపములు ఫలియించి తుదకు నేడు
 
సురవరు లెప్పుడు చక్కగ కోరెడు సౌభాగ్య మిదిగొ కలిగె
నిరతము మునివరు లెప్పుడు కోరెడు వరమిదే మాకు దొరకె
పరమయోగులకు వాంఛితమగు ఘన భాగ్యమ్ము మాకు కలిగె
హరిభక్తాగ్రేసరు లెప్పుడు నడిగెడునది నేడు మాకు దొరకె
 
దానవమర్దన దశరధనందన దయచూపి నావు నీవు
మానవనాయక మోక్షప్రదాయక మన్నించి నావు నీవు
జ్ఞానానందమయస్వరూప హరి సంసార ముడిపినావు
జానకీరమణ రామచంద్ర నను సంతోషపరచి నావు