15, నవంబర్ 2021, సోమవారం

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనవే చిలుకా బంగారుచిలుకా

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనవే చిలుకా బంగారుచిలుకా
క్షీరాన్న మిదిగో తినవే చిలుకా శ్రీరామ యనవే చిలుకా

రామలోరిగుడి తోటలో పండ్లన్ని రంజుగా రుచిచూచు చిలుకా
ప్రేమతో నేనిచ్చు క్షీరాన్నమును తిని శ్రీరామ యనవే చిలుకా

క్షీరాన్న మేమిరుచి శ్రీరామనామమే చింతింప రుచికదా నరుడా
శ్రీరామ యనుటకు లంచమెందుకు నాకు చేయనా రాంభజన నరుడా

హాయిగా నగరసంచారమ్ము గావించి అరుదెంచిన మంచి చిలుకా
తీయని పండ్లివే తిని రామభజనను తీయిగా చేయవే చిలుకా

తీయతీయని పండ్లు రామనామము కన్న తీయగా నుండునా నరుడా
హాయిగా రాంభజన చేయువేళల యందు ఆకలి వేయునా నరుడా

ఆకలి నటులుంచి భజనచేయుట యన్న నతికష్ట మగుకదా చిలుకా
ఈ కొంచెమైన తిని శ్రీరామభజనము నింపుగా చేయవే చిలుకా

నాకు లేని చింత నీకెందు కో నరుడ నాకన్న మన రామనామం
శ్రీకరము రాంభజన చేయు వేళను నీకు ఆకలి గోలేల నరుడా