20, నవంబర్ 2021, శనివారం

కృష్ణా కృష్ణా జయ శ్రీకృష్ణ


కృష్ణా కృష్ణా జయ శ్రీకృష్ణ భవతృష్ణానివారక శ్రీకృష్ణ

గొల్లపిల్లవాడ శ్రీకృష్ణ హరి నల్లనివాడా శ్రీకృష్ణ
వల్లవికాప్రియ శ్రీకృష్ణ హరి ఫుల్లాబ్జాక్ష శ్రీకృష్ణ 

సత్యము నీయందు శ్రీకృష్ణ మది నిత్యము నిల్పుదు శ్రీకృష్ణ
నిత్యానంద రూప శ్రీకృష్ణ హరి భృత్యసంపోషక శ్రీకృష్ణ

నిత్యము నిన్నెన్ని శ్రీకృష్ణ కృతకృత్యుల మౌదుము శ్రీకృష్ణ
సత్యధర్మాశ్రయ శ్రీకృష్ణ దుష్కృత్యనివారక శ్రీకృష్ణ

వర్జించి సర్వము శ్రీకృష్ణ నీవారమైతి మయ్య శ్రీకృష్ణ
నిర్జరవందిత శ్రీకృష్ణ యమళార్జునభంజక శ్రీకృష్ణ

సజ్జనులను గాను శ్రీకృష్ణ మము చక్కగ చేయుము శ్రీకృష్ణ
సజ్జనరక్షక శ్రీకృష్ణ బహుదుర్జనశిక్షక శ్రీకృష్ణ

దేహధారులమో శ్రీకృష్ణ నిన్నూహించ నేర్తుమె శ్రీకృష్ణ
మోహవిదారక శ్రీకృష్ణ ఖగవాహన శ్రీహరి శ్రీకృష్ణ

మోహాంధుల మము శ్రీకృష్ణ నిర్మోహులజేయుము శ్రీకృష్ణ
పాహి మహోదార శ్రీకృష్ణ జగన్మోహన రూప శ్రీకృష్ణ