20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

పరాకుపడితే ఎట్లాగయ్యా

పరాకుపడితే ట్లాగయ్యా పట్టాభిరామయ్యా నీవు

బిరాన రక్షించాలి గదయ్యా వీరరాఘవయ్యా


కౌసల్యాసుఖవర్ధన నీవు కరుణాళుడవయ్యా

దాసులసేమమ మరువరాదురా దశరథరామయ్యా

దోసములెంచక దాసులనేలగ దోర్బలరామయ్యా

గాసినిబెట్టే కలిని తరుమగా గమ్మనరావయ్యా


ఆనా డందరు రాకాసులనే నణచితి ననకయ్యా

ఈనా డెందరు రాకాసుల కిల యిరవో కనవయ్యా

నానాబాధలపాలై ధర్మము నలుగుట కనవయ్యా

మానవనాథా నీభక్తులగతి మానక కనవయ్యా


దైవతగణముల పరువునిలుపగ త్వరగ రావయ్యా

దైవద్రోహుల నణచగ రారా తండ్రీ రామయ్యా

భావాతీతప్రభావాదేవా పరుగునరావయ్యా

నీవేదిక్కని నమ్మిన వారిని కావగరావయ్యా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.