14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

జయజయ రామచంద్ర

జయజయ రామచంద్ర సమయము మించేను
శయనమందిరమున జానకి వేచేను

వచ్చి విన్నవించినారు వార్తలు చెప్పువారు
ముచ్చటలు మంత్రులతో ముగిసినవి
అచ్చట మాజానకీ అమ్మగారితోడ నీవు
ముచ్చటలాడగ రావే ముదమార

పనిగొని నిన్నీ రీతిగ భక్తులు పొగడుచుండ
వినుచు నీవు కూర్చుంటివి వీరి కేమి
మన స్వామి నిదురవేళ యని తలచుటయే లేదే
వినివిని యలసినా విక విచ్చేయవే

నిదుర చాలు చాలకుండు నిను మేలుకొలుపుదు
రదనెఱిగి వైతాళికు లంతలోనె
ముదితతో కొన్ని ముద్దుముచ్చట లన్నవి లేవో
కదలవయ్య రాత్రిచాల గడచె నదే


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.