6, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

హరిహరి నరజన్మ మిది

హరిహరి హరిహరి నరజన్మ మిది

దొరుకక దొరుకక దొరికినది


కరుణామయుడగు హరికటాక్షము

దొరకుట ఎంతో దుర్లభము

దొరుకక దొరకిన నరజన్మములో

హరికృప యెటులో దొరకినది


నరజన్మ మిది మరల దొరకునా

దొరకిన హరికృప దొరకేనా

హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని

మరవక తలచెద హరినెపుడు


తలచెద హరిని వలచెద హరిని 

చెలిమిచేసెదను శ్రీహరితో

నళిననేత్రుడు నావాడైతే

యిల నిక జన్మము కలుగదుగా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.