5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

ఇతిం తనరానిదిగా యీరామతేజము

ఇతిం తనరానిదిగా యీరామతేజము
సంతోషముగ దాని కొంత వివరింతును

రాముని తేజమున నణగె రావణుని వైభవము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని విక్రమము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని దుర్యశము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని దౌష్ట్యము

రాముని తేజమున నణగె రాకాసుల బీరము
రాముని తేజమున నణగె రమణి సీత శోకము
రాముని తేజమును గూర్చి బ్రహ్మాదులు పొగడిరి
రాముని తేజమున లోకత్రయము శాంతినొందెను

రాముని తేజమున సురల ప్రాభవంబు హెచ్చెను
రాముని తేజమున మునుల కష్టములు తీరెను
రాముని తేజమున జేసి రఘుకులంబు వెలిగెను
రాముని తేజమున భీతిరహితులైరి సజ్జనులు