18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

రామనామము నిన్ను రక్షించును

రామనామము నిన్ను రక్షించును శ్రీ

రామనామమె నిన్ను రక్షించును


కామాదిరిపులపై ఖడ్గమ్ము జళిపించి

తామసత్వవ్యాధి ధాటిని తగ్గించి

ప్రేమతో దుష్కర్మపీడ లడగించి

ఆముష్మికముఫైన ననురక్తి కలిగించి


భవచక్రఖండనపారీణమై యొప్పి

భవవార్ధిదాటించు పడవయై యొప్పి

భవరోగశమన దివ్యౌషధంబై యొప్పి

భవలతల్ కోయు కరవాలమై యొప్పి


కలిసర్పవిష మూడ్చు గట్టిమంత్రం బగుచు

వెలలేని సుఖమిచ్చు వేదమంత్రం బగుచు

బలవృధ్ధి కలిగించు భవ్యమంత్రం బగుచు

జలజాక్షు దరిజేర్చు సత్యమంత్రం బగుచు