15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

తనవారని పెఱవారని దశరథసుతు డెంచునా

తనవారని పెఱవారని దశరథసుతు డెంచునా

తనపాదము లంటగనే తప్పక కరుణించును


అదిశుచియని  ఇదికాదని అగ్నిదేవు డెంచునా

వదలక తననంటుదాని పట్టి బూది చేయును


సజ్జనులకె పూలు సువాసనలు వెదజల్లునా

పజ్జకెవరు వచ్చినను పరీమళము చిమ్మును


పాము మంచిచెడుల నెంచి పట్టి కాటువేయునా

తామసమున నెదుటనున్న దాని దంష్ట్రకిచ్చును


యోగ్యులకే దప్పికను యుదకములు తీర్చునా

యోగ్యతల నెంచకయే ఊరట కలిగించును


వయసుచూచి వేటగాడు బాణముతో కొట్టునా

దయచూపక దేనినైన తప్పక వధియించును


మంచివారి రోగములకె మందులు పనిచేయునా

అంచితముగ గ్రోలువారి కారోగ్యము నిచ్చును


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.