1, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

హరి హరి యంటే చాలు కదా

హరి హరి యంటే చాలు కదా మరి యిక జన్మము లేదు కదా

అంబరీషుపై నతికృప జూపిన హరినే శరణము జొచ్చితి నేనని
కరివరదుండగు చక్రాయుధునే శరణము జొచ్చితి శీఘ్రముగా నని
శాశ్వతపదమున ధ్రువునుంచిన జగదీశ్వరుడా హరి శరణము నాకని
ఈశ్వరు డితడని యెఱిగితి హరియే శాశ్వతు డితడే శరణము నాకని
దైత్యబాలకుని సంరక్షించిన దయాశాలి హరి శరణము నాకని
పాతాళమునకు పొమ్మని బలిని పంపిన హరియే శరణము నాకని
సీతారామస్వామిగ వెలసిన శ్రీహరి యొకడే‌ శరణము నాకని
అవనీభారము నంతము చేసిన హరి శ్రీకృష్ణుడు శరణము నాకని
కలియుగాంతమున కల్కిగ వచ్చెడి జలజాక్షుడు హరి శరణము నాకని
మారజనకుడగు హరియేగాక మరియొక రక్షకు డెవడును లేడని
శరణాగతులను పరిరక్షించెడి హరినే శరణము వేడెద నేనని
తారకనామము నాలుకపైనిడి ధన్యత చెందితి రామహరే యని


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.