12, నవంబర్ 2022, శనివారం

నీదయచే కలిగినది నీరజాక్ష యీతనువు

నీదయచే కలిగినది నీరజాక్ష యీతనువు
నీదయచే నిన్నినాళ్ళు నిలిచియున్నది

నీదయచే కొంచెముగా నేర్చినది వివేకము
నీదయచే దానినట్లే నిలుపుకొన్నది
నీదయచే దొఱకినది నీనామము దానికి
నీదయచే చేయు నదే నిత్యస్మరణము

నీదయచే నిత్యమును నిన్ను భావించునది
నీదయచే భావనలో నిన్నే చూచును
నీదయచే రామచంద్ర నిన్ను సేవించునది
నీదయచే నిన్ను విడచి నిముషముండదు

నీదయచే నీసన్నిధి నిత్యమును కోరునది
నీదయచే అన్యంబుల నాదరింపదు
నీదయచే నిను గూర్చి నిత్యమును పాడునది
నీదయచే నాపాటలు నిలచును గాక


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.