15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

చేయెత్తి దీవించరాదా

చేయెత్తి దీవించరాదా శ్రీరామ

నాయందు దయజూపరాదా


చింతలువంతలు చేరవు నన్నని

సంతోషము నాస్వంతంబగు నని


సత్సంగత్వము సలిపెద నేనని

దుస్సంగత్వము దూరము నాకని


మరువను నీనామము నెన్నడని

నరులను కొలుచుట నాకు కలుగదని


నీభక్తులలో నిలచెద నేనని

ఏభయములు నాకెన్నడు లేవని


తాపత్రయముల తగులను నేనని

పాపము నాకన బహుదూరంబని


అరిషడ్వర్గము లంటవు నన్నని

పరమార్ధంబును మరువను నేనని


హాయిగ సంపద లమరెడు నాకని

మాయ నాకడకు మరియిక రాదని


పామరు లిక నను భాధపెట్టరని

భూమిని నాకిక పుట్టువు లేదని