2, నవంబర్ 2022, బుధవారం

కోరిక లెట్టివి కోరేరో వారికి ఫలితము లట్టివగు

కోరిక లెట్టివి కోరేరో వారికి ఫలితము లట్టివగు
కోరదగిన దిల నొక్కటే యని కొందరె లోలో నెఱిగేరు
 
కోరుకొందురు లోకమున కొందరు భోగభాగ్యములు
వారు ధనముల కన్యంబులను వ్యర్ధంబులని తలచెదరు
పేరాశలతో ధనములను పేర్చి పట్టుకొని పోయేరా
వారందరును పుట్టిచచ్చుచు బ్రతికే రిట్లే నిక్కముగా

కోరుకొందురు లోకమున కొంద‌రు కీర్తిప్రతిష్టలను
కీరితి కలిగిన స్వర్గమున క్రీడించెదమని తలచెదరు
ధారుణి కీరితి నిలిచేనా వారిభోగమును చెడిపోదా
వారందరును మరల భూమికి వచ్చిచేరరా నిక్కముగా

కోరుకొందురు లోకమున కొందరు రాముని కరుణనే
కో‌రదగినది కేవ‌ల మదియే కువలయ మందని తలచెదరు
శ్రీరఘురాముని కృపగోరి చిత్తశుద్ధితో కొలచుటచే
తీరని కోరిక లుండవుగా వారిక మరల పుట్టరుగా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.