15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

నియమముగా పొగడవయా నీరాముని

నియమముగా పొగడవయా నీరాముని ని
       ర్భయముగా పొగడవయా నీరాముని


రయముగాను పొగడవయా నీరాముని ఆ
       ర్భాటముగా పొగడవయా నీరాముని

సర్వసంపదలనిచ్చు నీరాముని నీకు
       సర్వత్రా జయమునిచ్చు నీరాముని

వివేకివై పొగడవయా నీరాముని నీవు
       వినయముతో పొగడవయా నీరాముని

భవారణ్యదవానలుని నీరాముని సర్వ
        భువనభవనసంరక్షకు నీరాముని

పదేపదే పొగడవయా నీరాముని నీవు
        పవలురేలు పొగడవయా నీరాముని

అన్నిచోట్ల పొగడవయా  నీరాముని నీవు
        అందరిలో పొగడవయా నీరామునికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.